Từ thuê nhà cho đến mô hình 47 tỷ USD, WeWork đã làm thế nào? | Kicoworking

Từ thuê nhà cho đến mô hình 47 tỷ USD, WeWork đã làm thế nào?