Uber đã đồng ý rút khỏi thị trường Đông Nam Á để đổi lấy cổ phần của Grab